T.C. Anayasası Aristo Yayınevi T.C. Anayasası Aristo Yayınevi

T.C. AnayasasıKarşılaştırmalı

Liste Fiyatı : 15,00
9786052332627
362189
T.C. Anayasası
T.C. Anayasası Karşılaştırmalı
Aristo Yayınevi
15.00

BAŞLANGIÇ
BİRİNCİ KISIM
Genel Esaslar
MADDE 1 : I. Devletin şekli
MADDE 2 : II. Cumhuriyetin nitelikleri
MADDE 3 : III. Devletin bütünlüğü, Resmî dili, bayrağı, milli marşı ve başkenti
MADDE 4 : IV. Değiştirilemeyecek hükümler
MADDE 5 : V. Devletin temel amaç ve görevleri
MADDE 6 : VI. Egemenlik
MADDE 7 : VII. Yasama yetkisi
MADDE 8 : VIII. Yürütme yetkisi ve görevi
MADDE 9 : IX. Yargı yetkisi
MADDE 10 : X. Kanun önünde eşitlik
MADDE 11 : XI. Anayasanın bağlayıcılığı ve üstünlüğü

İKİNCİ KISIM
Temel Haklar ve Ödevler
BİRİNCİ BÖLÜM
Genel Hükümler
MADDE 12 : I. Temel hak ve hürriyetlerin niteliği
MADDE 13 : II. Temel hak ve hürriyetlerin sınırlanması
MADDE 14 : III. Temel hak ve hürriyetlerin kötüye kullanılamaması
MADDE 15 : IV. Temel hak ve hürriyetlerin kullanılmasının durdurulması
MADDE 16 : V. Yabancıların durumu
İKİNCİ BÖLÜM
KiĢinin Hakları ve Ödevleri
MADDE 17 : I. Kişinin dokunulmazlığı, maddi ve manevi varlığı
MADDE 18 : II. Zorla çalıştırma yasağı
MADDE 19 : III. Kişi hürriyeti ve güvenliği

IV. Özel hayatın gizliliği ve korunması
MADDE 20 : A. Özel hayatın gizliliği
MADDE 21 : B. Konut dokunulmazlığı
MADDE 22 : C. Haberleşme hürriyeti
MADDE 23 : V. Yerleşme ve seyahat hürriyeti
MADDE 24 : VI. Din ve vicdan hürriyeti
MADDE 25 : VII. Düşünce ve kanaat hürriyeti
MADDE 26 : VIII. Düşünceyi açıklama ve yayma hürriyeti
MADDE 27 : IX. Bilim ve sanat hürriyeti
X. Basın ve yayımla ilgili hükümler
MADDE 28 : A. Basın hürriyeti
MADDE 29 : B. Süreli ve süresiz yayın hakkı
MADDE 30 : C. Basın araçlarının korunması

MADDE 31 : D. Kamu tüzel kişilerinin elindeki basın dışı kitle haberleşme araçlarından yararlanma hakkı
MADDE 32 : E. Düzeltme ve cevap hakkı
XI. Toplantı hak ve hürriyetleri
MADDE 33 : A. Dernek kurma hürriyeti
MADDE 34 : B. Toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkı
MADDE 35 : XII. Mülkiyet hakkı
XIII. Hakların korunması ile ilgili hükümler
MADDE 36 : A. Hak arama hürriyeti
MADDE 37 : B. Kanuni hakim güvencesi
MADDE 38 : C. Suç ve cezalara ilişkin esaslar
MADDE 39 : XIV. İspat hakkı
MADDE 40 : XV. Temel hak ve hürriyetlerin korunması

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Sosyal ve Ekonomik Haklar ve Ödevler
MADDE 41 : I. Ailenin korunması ve çocuk hakları
MADDE 42 : II. Eğitim ve öğrenim hakkı ve ödevi
III. Kamu yararı
MADDE 43 : A. Kıyılardan yararlanma
MADDE 44 : B. Toprak mülkiyeti
MADDE 45 : C. Tarım, hayvancılık ve bu üretim dallarında çalışanların korunması
MADDE 46 : D. Kamulaştırma
MADDE 47 : E. Devletleştirme ve Özelleştirme
MADDE 48 : IV. Çalışma ve sözleşme hürriyeti
V. Çalışma ile ilgili hükümler
MADDE 49 : A. Çalışma hakkı ve ödevi
MADDE 50 : B. Çalışma şartları ve dinlenme hakkı
MADDE 51 : C. Sendika kurma hakkı

MADDE 52 : D. Sendikal faaliyet
VI. Toplu iş sözleşmesi, grev hakkı ve lokavt
MADDE 53 : A. Toplu iş sözleşmesi ve toplu sözleşme hakkı
MADDE 54 : B. Grev hakkı ve lokavt
MADDE 55 : VII. Ücrette adalet sağlanması
VIII. Sağlık, çevre ve konut
MADDE 56 : A. Sağlık hizmetleri ve çevrenin korunması
MADDE 57 : B. Konut hakkı
IX. Gençlik ve spor
MADDE 58 : A. Gençliğin korunması
MADDE 59 : B. Sporun geliştirilmesi ve tahkim
X. Sosyal güvenlik hakları
MADDE 60 : A. Sosyal güvenlik hakkı
MADDE 61 : B. Sosyal güvenlik bakımından özel olarak korunması gerekenler
MADDE 62 : C. Yabancı ülkelerde çalışan Türk vatandaşları

MADDE 63 : XI. Tarih, kültür ve tabiat varlıklarının korunması
MADDE 64 : XII. Sanatın ve sanatçının korunması
MADDE 65 : XIII. Devletin iktisadi ve sosyal ödevlerinin sınırları
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Siyasi Haklar ve Ödevler
MADDE 66 : I. Türk vatandaşlığı
MADDE 67 : II. Seçme, seçilme ve siyasi faaliyette bulunma hakları
III. Siyasi partilerle ilgili hükümler
MADDE 68 : A. Parti kurma, partilere girme ve partilerden ayrılma
MADDE 69 : B. Siyasi partilerin uyacakları esaslar
IV. Kamu hizmetlerine girme hakkı
MADDE 70 : A. Hizmete girme
MADDE 71 : B. Mal bildirimi

MADDE 72 : V. Vatan hizmeti
MADDE 73 : VI. Vergi ödevi
MADDE 74 : VII. Dilekçe, bilgi edinme ve kamu denetçisine başvurma hakkı
ÜÇÜNCÜ KISIM
Cumhuriyetin Temel Organları
BİRİNCİ BÖLÜM
Yasama
I. Türkiye Büyük Millet Meclisi
MADDE 75 : A. Kuruluşu
MADDE 76 : B. Milletvekili seçilme yeterliliği
MADDE 77 : C. Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Cumhurbaşkanının seçim dönemi
MADDE 78 : D. Seçimlerin geriye bırakılması ve ara seçimler
MADDE 79 : E. Seçimlerin genel yönetim ve denetimi

F. Üyelikle ilgili hükümler
MADDE 80 : 1. Milletin temsili
MADDE 81 : 2. Andiçme
MADDE 82 : 3. Üyelikle bağdaşmayan işler
MADDE 83 : 4. Yasama dokunulmazlığı
MADDE 84 : 5. Milletvekilliğinin düşmesi
MADDE 85 : 6. İptal istemi
MADDE 86 : 7. Ödenek ve yolluklar
II. Türkiye Büyük Millet Meclisinin görev ve yetkileri
MADDE 87 : A. Genel olarak
MADDE 88 : B. Kanunların teklif edilmesi ve görüşülmesi
MADDE 89 : C. Kanunların Cumhurbaşkanınca yayımlanması
MADDE 90 : D. Milletlerarası andlaşmaları uygun bulma

MADDE 91 : E. Kanun hükmünde kararname çıkarma yetkisi verme
MADDE 92 : F. Savaş hali ilanı ve silahlı kuvvet kullanılmasına izin verme
III. Türkiye Büyük Millet Meclisinin faaliyetleri ile ilgili hükümler
MADDE 93 : A. Toplanma ve tatil
MADDE 94 : B. Başkanlık Divanı
MADDE 95 : C. İçtüzük siyasi parti grupları ve kolluk işleri
MADDE 96 : D. Toplantı ve karar yeter sayısı
MADDE 97 : E. Görüşmelerin açıklığı ve yayımlanması
IV. Türkiye Büyük Millet Meclisinin bilgi edinme ve denetim yolları
MADDE 98 : A. Genel olarak
MADDE 99 : B. Gensoru
MADDE 100 : C. Meclis soruşturması

İKİNCİ BÖLÜM
Yürütme
I. Cumhurbaşkanı
MADDE 101 : A. Adaylık ve seçimi
MADDE 102 : B. Seçimi
MADDE 103 : C. Andiçmesi
MADDE 104 : D. Görev ve yetkileri
MADDE 105 : E. Cumhurbaşkanının cezai sorumluluğu
MADDE 106 : F. Cumhurbaşkanı yardımcıları, Cumhurbaşkanına vekalet ve bakanlar
MADDE 107 : G. Cumhurbaşkanı Genel Sekreterliği
MADDE 108 : H. Devlet Denetleme Kurulu
II. Bakanlar Kurulu
MADDE 109 : A. Kuruluş
MADDE 110 : B. Göreve başlama ve güvenoyu
MADDE 111 : C. Görev sırasında güvenoyu

MADDE 112 : D. Görev ve siyasi sorumluluk
MADDE 113 : E. Bakanlıkların kurulması ve bakanlar
MADDE 114 : F. Seçimlerde geçici Bakanlar Kurulu
MADDE 115 : G. Tüzükler
MADDE 116 : H. Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Cumhurbaşkanı seçimlerinin yenilenmesi
İ. Milli Savunma
MADDE 117 : 1. Başkomutanlık ve Genelkurmay Başkanlığı
MADDE 118 : 2. Milli Güvenlik Kurulu
III. Olağanüstü yönetim usulleri
A. Olağanüstü haller
MADDE 119 : 1. Tabiî afet ve ağır ekonomik bunalım sebebiyle olağanüstü hal ilânı

MADDE 120 : 2. Şiddet olaylarının yaygınlaşması ve kamu düzeninin ciddi şekilde bozulması sebepleriyle olağanüstü hal ilanı
MADDE 121 : 3. Olağanüstü hallerle ilgili düzenleme
MADDE 122 : B. Sıkıyönetim, seferberlik ve savaş hali
IV. İdare
A. İdarenin esasları
MADDE 123 : 1. İdarenin bütünlüğü ve kamu tüzelkişiliği
MADDE 124 : 2. Yönetmelikler
MADDE 125 : B. Yargı yolu
C. İdarenin kuruluşu
MADDE 126 : 1. Merkezi idare
MADDE 127 : 2. Mahalli idareler
D. Kamu hizmeti görevlileriyle ilgili hükümler
MADDE 128 : 1. Genel ilkeler

MADDE 129 : 2. Görev ve sorumlulukları, disiplin kovuşturulmasında güvence
E. Yükseköğretim kurumları ve üst kuruluşları
MADDE 130 : 1. Yükseköğretim kurumları
MADDE 131 : 2. Yükseköğretim üst kuruluşları
MADDE 132 : 3. Yükseköğretim kurumlarından özel hükümlere tabi olanlar
MADDE 133 : F. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, radyo ve televizyon kuruluşları ve kamuyla ilişkili haber ajansları
MADDE 134 : G. Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu
MADDE 135 : H. Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları

MADDE 136 : İ. Diyanet İşleri Başkanlığı
MADDE 137 : J. Kanunsuz emir
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Yargı
I. Genel hükümler
MADDE 138 : A. Mahkemelerin bağımsızlığı
MADDE 139 : B. Hakimlik ve savcılık teminatı
MADDE 140 : C. Hakimlik ve savcılık mesleği
MADDE 141 : D. Duruşmaların açık ve kararların gerekçeli olması
MADDE 142 : E. Mahkemelerin kuruluşu
MADDE 143 : F. Devlet Güvenlik Mahkemeleri
MADDE 144 : G. Adalet hizmetlerinin denetimi
MADDE 145 : H. Askeri yargı

II. Yüksek mahkemeler
A. Anayasa Mahkemesi
MADDE 146 : 1. Kuruluşu
MADDE 147 : 2. Üyelerin görev süresi ve üyeliğin sona ermesi
MADDE 148 : 3. Görev ve yetkileri
MADDE 149 : 4. Çalışma ve yargılama usulü
MADDE 150 : 5. İptal davası
MADDE 151 : 6. Dava açma süresi
MADDE 152 : 7. Anayasaya aykırılığın diğer mahkemelerde ileri sürülmesi
MADDE 153 : 8. Anayasa Mahkemesinin kararları
MADDE 154 : B. Yargıtay
MADDE 155 : C. Danıştay
MADDE 156 : D. Askeri Yargıtay
MADDE 157 : E. Askeri Yüksek İdare Mahkemesi

MADDE 158 : F. Uyuşmazlık Mahkemesi
MADDE 159 : III. Hakimler ve Savcılar Kurulu
MADDE 160 : IV. Sayıştay
DÖRDÜNCÜ KISIM
Mali ve Ekonomik Hükümler
BİRİNCİ BÖLÜM
Mali Hükümler
I. Bütçe
MADDE 161 : A. Bütçe ve kesin hesap
MADDE 162 : B. Bütçenin görüşülmesi
MADDE 163 : C. Bütçelerde değişiklik yapılabilme esasları
MADDE 164 : D. Kesinhesap
MADDE 165 : E. Kamu iktisadi teşebbüslerinin denetimi
İKİNCİ BÖLÜM
Ekonomik Hükümler
MADDE 166 : I. Planlama; Ekonomik ve Sosyal Konsey

MADDE 158 : F. Uyuşmazlık Mahkemesi
MADDE 159 : III. Hakimler ve Savcılar Kurulu
MADDE 160 : IV. Sayıştay
DÖRDÜNCÜ KISIM
Mali ve Ekonomik Hükümler
BİRİNCİ BÖLÜM
Mali Hükümler
I. Bütçe
MADDE 161 : A. Bütçe ve kesin hesap
MADDE 162 : B. Bütçenin görüşülmesi
MADDE 163 : C. Bütçelerde değişiklik yapılabilme esasları
MADDE 164 : D. Kesinhesap
MADDE 165 : E. Kamu iktisadi teşebbüslerinin denetimi
İKİNCİ BÖLÜM
Ekonomik Hükümler
MADDE 166 : I. Planlama; Ekonomik ve Sosyal Konsey

ALTINCI KISIM
Geçici Hükümler
GEÇİCİ MADDE 1
GEÇİCİ MADDE 2
GEÇİCİ MADDE 3
GEÇİCİ MADDE 4
GEÇİCİ MADDE 5
GEÇİCİ MADDE 6
GEÇİCİ MADDE 7
GEÇİCİ MADDE 8
GEÇİCİ MADDE 9
GEÇİCİ MADDE 10
GEÇİCİ MADDE 11
GEÇİCİ MADDE 12
GEÇİCİ MADDE 13
GEÇİCİ MADDE 14
GEÇİCİ MADDE 15
GEÇİCİ MADDE 16
GEÇİCİ MADDE 17
GEÇİCİ MADDE 18
GEÇİCİ MADDE 19

GEÇİCİ MADDE 20
GEÇİCİ MADDE 21
YEDİNCİ KISIM
Son Hükümler
MADDE 175 : I. Anayasanın değiştirilmesi, seçimlere ve halkoylamasına katılma:
MADDE 176 : II. Başlangıç ve kenar başlıklar
MADDE 177 : III. Anayasanın yürürlüğe girmesi
18/10/1982 TARİHLİ VE 2709 SAYILI KANUNA İŞLENEMEYEN HÜKÜMLER
3376 SAYILI ANAYASA DEĞİŞİKLİKLERİNİN HALKOYUNA SUNULMASI HAKKINDA KANUN
4709 SAYILI TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASININ BAZI MADDELERİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ HAKKINDA KANUN
5678 SAYILI TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASININ BAZI MADDELERİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN

5697 SAYILI TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASININ BAZI MADDELERİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN
6771 SAYILI TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN
6216 SAYILI ANAYASA MAHKEMESİNİN KURULUŞU VE YARGILAMA USULLERİ HAKKINDA KANUN
İNSAN HAKLARI EVRENSEL BİLDİRGESİ
AVRUPA İNSAN HAKLARI SÖZLEŞMESİ

 • Açıklama
  • BAŞLANGIÇ
   BİRİNCİ KISIM
   Genel Esaslar
   MADDE 1 : I. Devletin şekli
   MADDE 2 : II. Cumhuriyetin nitelikleri
   MADDE 3 : III. Devletin bütünlüğü, Resmî dili, bayrağı, milli marşı ve başkenti
   MADDE 4 : IV. Değiştirilemeyecek hükümler
   MADDE 5 : V. Devletin temel amaç ve görevleri
   MADDE 6 : VI. Egemenlik
   MADDE 7 : VII. Yasama yetkisi
   MADDE 8 : VIII. Yürütme yetkisi ve görevi
   MADDE 9 : IX. Yargı yetkisi
   MADDE 10 : X. Kanun önünde eşitlik
   MADDE 11 : XI. Anayasanın bağlayıcılığı ve üstünlüğü

   İKİNCİ KISIM
   Temel Haklar ve Ödevler
   BİRİNCİ BÖLÜM
   Genel Hükümler
   MADDE 12 : I. Temel hak ve hürriyetlerin niteliği
   MADDE 13 : II. Temel hak ve hürriyetlerin sınırlanması
   MADDE 14 : III. Temel hak ve hürriyetlerin kötüye kullanılamaması
   MADDE 15 : IV. Temel hak ve hürriyetlerin kullanılmasının durdurulması
   MADDE 16 : V. Yabancıların durumu
   İKİNCİ BÖLÜM
   KiĢinin Hakları ve Ödevleri
   MADDE 17 : I. Kişinin dokunulmazlığı, maddi ve manevi varlığı
   MADDE 18 : II. Zorla çalıştırma yasağı
   MADDE 19 : III. Kişi hürriyeti ve güvenliği

   IV. Özel hayatın gizliliği ve korunması
   MADDE 20 : A. Özel hayatın gizliliği
   MADDE 21 : B. Konut dokunulmazlığı
   MADDE 22 : C. Haberleşme hürriyeti
   MADDE 23 : V. Yerleşme ve seyahat hürriyeti
   MADDE 24 : VI. Din ve vicdan hürriyeti
   MADDE 25 : VII. Düşünce ve kanaat hürriyeti
   MADDE 26 : VIII. Düşünceyi açıklama ve yayma hürriyeti
   MADDE 27 : IX. Bilim ve sanat hürriyeti
   X. Basın ve yayımla ilgili hükümler
   MADDE 28 : A. Basın hürriyeti
   MADDE 29 : B. Süreli ve süresiz yayın hakkı
   MADDE 30 : C. Basın araçlarının korunması

   MADDE 31 : D. Kamu tüzel kişilerinin elindeki basın dışı kitle haberleşme araçlarından yararlanma hakkı
   MADDE 32 : E. Düzeltme ve cevap hakkı
   XI. Toplantı hak ve hürriyetleri
   MADDE 33 : A. Dernek kurma hürriyeti
   MADDE 34 : B. Toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkı
   MADDE 35 : XII. Mülkiyet hakkı
   XIII. Hakların korunması ile ilgili hükümler
   MADDE 36 : A. Hak arama hürriyeti
   MADDE 37 : B. Kanuni hakim güvencesi
   MADDE 38 : C. Suç ve cezalara ilişkin esaslar
   MADDE 39 : XIV. İspat hakkı
   MADDE 40 : XV. Temel hak ve hürriyetlerin korunması

   ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
   Sosyal ve Ekonomik Haklar ve Ödevler
   MADDE 41 : I. Ailenin korunması ve çocuk hakları
   MADDE 42 : II. Eğitim ve öğrenim hakkı ve ödevi
   III. Kamu yararı
   MADDE 43 : A. Kıyılardan yararlanma
   MADDE 44 : B. Toprak mülkiyeti
   MADDE 45 : C. Tarım, hayvancılık ve bu üretim dallarında çalışanların korunması
   MADDE 46 : D. Kamulaştırma
   MADDE 47 : E. Devletleştirme ve Özelleştirme
   MADDE 48 : IV. Çalışma ve sözleşme hürriyeti
   V. Çalışma ile ilgili hükümler
   MADDE 49 : A. Çalışma hakkı ve ödevi
   MADDE 50 : B. Çalışma şartları ve dinlenme hakkı
   MADDE 51 : C. Sendika kurma hakkı

   MADDE 52 : D. Sendikal faaliyet
   VI. Toplu iş sözleşmesi, grev hakkı ve lokavt
   MADDE 53 : A. Toplu iş sözleşmesi ve toplu sözleşme hakkı
   MADDE 54 : B. Grev hakkı ve lokavt
   MADDE 55 : VII. Ücrette adalet sağlanması
   VIII. Sağlık, çevre ve konut
   MADDE 56 : A. Sağlık hizmetleri ve çevrenin korunması
   MADDE 57 : B. Konut hakkı
   IX. Gençlik ve spor
   MADDE 58 : A. Gençliğin korunması
   MADDE 59 : B. Sporun geliştirilmesi ve tahkim
   X. Sosyal güvenlik hakları
   MADDE 60 : A. Sosyal güvenlik hakkı
   MADDE 61 : B. Sosyal güvenlik bakımından özel olarak korunması gerekenler
   MADDE 62 : C. Yabancı ülkelerde çalışan Türk vatandaşları

   MADDE 63 : XI. Tarih, kültür ve tabiat varlıklarının korunması
   MADDE 64 : XII. Sanatın ve sanatçının korunması
   MADDE 65 : XIII. Devletin iktisadi ve sosyal ödevlerinin sınırları
   DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
   Siyasi Haklar ve Ödevler
   MADDE 66 : I. Türk vatandaşlığı
   MADDE 67 : II. Seçme, seçilme ve siyasi faaliyette bulunma hakları
   III. Siyasi partilerle ilgili hükümler
   MADDE 68 : A. Parti kurma, partilere girme ve partilerden ayrılma
   MADDE 69 : B. Siyasi partilerin uyacakları esaslar
   IV. Kamu hizmetlerine girme hakkı
   MADDE 70 : A. Hizmete girme
   MADDE 71 : B. Mal bildirimi

   MADDE 72 : V. Vatan hizmeti
   MADDE 73 : VI. Vergi ödevi
   MADDE 74 : VII. Dilekçe, bilgi edinme ve kamu denetçisine başvurma hakkı
   ÜÇÜNCÜ KISIM
   Cumhuriyetin Temel Organları
   BİRİNCİ BÖLÜM
   Yasama
   I. Türkiye Büyük Millet Meclisi
   MADDE 75 : A. Kuruluşu
   MADDE 76 : B. Milletvekili seçilme yeterliliği
   MADDE 77 : C. Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Cumhurbaşkanının seçim dönemi
   MADDE 78 : D. Seçimlerin geriye bırakılması ve ara seçimler
   MADDE 79 : E. Seçimlerin genel yönetim ve denetimi

   F. Üyelikle ilgili hükümler
   MADDE 80 : 1. Milletin temsili
   MADDE 81 : 2. Andiçme
   MADDE 82 : 3. Üyelikle bağdaşmayan işler
   MADDE 83 : 4. Yasama dokunulmazlığı
   MADDE 84 : 5. Milletvekilliğinin düşmesi
   MADDE 85 : 6. İptal istemi
   MADDE 86 : 7. Ödenek ve yolluklar
   II. Türkiye Büyük Millet Meclisinin görev ve yetkileri
   MADDE 87 : A. Genel olarak
   MADDE 88 : B. Kanunların teklif edilmesi ve görüşülmesi
   MADDE 89 : C. Kanunların Cumhurbaşkanınca yayımlanması
   MADDE 90 : D. Milletlerarası andlaşmaları uygun bulma

   MADDE 91 : E. Kanun hükmünde kararname çıkarma yetkisi verme
   MADDE 92 : F. Savaş hali ilanı ve silahlı kuvvet kullanılmasına izin verme
   III. Türkiye Büyük Millet Meclisinin faaliyetleri ile ilgili hükümler
   MADDE 93 : A. Toplanma ve tatil
   MADDE 94 : B. Başkanlık Divanı
   MADDE 95 : C. İçtüzük siyasi parti grupları ve kolluk işleri
   MADDE 96 : D. Toplantı ve karar yeter sayısı
   MADDE 97 : E. Görüşmelerin açıklığı ve yayımlanması
   IV. Türkiye Büyük Millet Meclisinin bilgi edinme ve denetim yolları
   MADDE 98 : A. Genel olarak
   MADDE 99 : B. Gensoru
   MADDE 100 : C. Meclis soruşturması

   İKİNCİ BÖLÜM
   Yürütme
   I. Cumhurbaşkanı
   MADDE 101 : A. Adaylık ve seçimi
   MADDE 102 : B. Seçimi
   MADDE 103 : C. Andiçmesi
   MADDE 104 : D. Görev ve yetkileri
   MADDE 105 : E. Cumhurbaşkanının cezai sorumluluğu
   MADDE 106 : F. Cumhurbaşkanı yardımcıları, Cumhurbaşkanına vekalet ve bakanlar
   MADDE 107 : G. Cumhurbaşkanı Genel Sekreterliği
   MADDE 108 : H. Devlet Denetleme Kurulu
   II. Bakanlar Kurulu
   MADDE 109 : A. Kuruluş
   MADDE 110 : B. Göreve başlama ve güvenoyu
   MADDE 111 : C. Görev sırasında güvenoyu

   MADDE 112 : D. Görev ve siyasi sorumluluk
   MADDE 113 : E. Bakanlıkların kurulması ve bakanlar
   MADDE 114 : F. Seçimlerde geçici Bakanlar Kurulu
   MADDE 115 : G. Tüzükler
   MADDE 116 : H. Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Cumhurbaşkanı seçimlerinin yenilenmesi
   İ. Milli Savunma
   MADDE 117 : 1. Başkomutanlık ve Genelkurmay Başkanlığı
   MADDE 118 : 2. Milli Güvenlik Kurulu
   III. Olağanüstü yönetim usulleri
   A. Olağanüstü haller
   MADDE 119 : 1. Tabiî afet ve ağır ekonomik bunalım sebebiyle olağanüstü hal ilânı

   MADDE 120 : 2. Şiddet olaylarının yaygınlaşması ve kamu düzeninin ciddi şekilde bozulması sebepleriyle olağanüstü hal ilanı
   MADDE 121 : 3. Olağanüstü hallerle ilgili düzenleme
   MADDE 122 : B. Sıkıyönetim, seferberlik ve savaş hali
   IV. İdare
   A. İdarenin esasları
   MADDE 123 : 1. İdarenin bütünlüğü ve kamu tüzelkişiliği
   MADDE 124 : 2. Yönetmelikler
   MADDE 125 : B. Yargı yolu
   C. İdarenin kuruluşu
   MADDE 126 : 1. Merkezi idare
   MADDE 127 : 2. Mahalli idareler
   D. Kamu hizmeti görevlileriyle ilgili hükümler
   MADDE 128 : 1. Genel ilkeler

   MADDE 129 : 2. Görev ve sorumlulukları, disiplin kovuşturulmasında güvence
   E. Yükseköğretim kurumları ve üst kuruluşları
   MADDE 130 : 1. Yükseköğretim kurumları
   MADDE 131 : 2. Yükseköğretim üst kuruluşları
   MADDE 132 : 3. Yükseköğretim kurumlarından özel hükümlere tabi olanlar
   MADDE 133 : F. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, radyo ve televizyon kuruluşları ve kamuyla ilişkili haber ajansları
   MADDE 134 : G. Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu
   MADDE 135 : H. Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları

   MADDE 136 : İ. Diyanet İşleri Başkanlığı
   MADDE 137 : J. Kanunsuz emir
   ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
   Yargı
   I. Genel hükümler
   MADDE 138 : A. Mahkemelerin bağımsızlığı
   MADDE 139 : B. Hakimlik ve savcılık teminatı
   MADDE 140 : C. Hakimlik ve savcılık mesleği
   MADDE 141 : D. Duruşmaların açık ve kararların gerekçeli olması
   MADDE 142 : E. Mahkemelerin kuruluşu
   MADDE 143 : F. Devlet Güvenlik Mahkemeleri
   MADDE 144 : G. Adalet hizmetlerinin denetimi
   MADDE 145 : H. Askeri yargı

   II. Yüksek mahkemeler
   A. Anayasa Mahkemesi
   MADDE 146 : 1. Kuruluşu
   MADDE 147 : 2. Üyelerin görev süresi ve üyeliğin sona ermesi
   MADDE 148 : 3. Görev ve yetkileri
   MADDE 149 : 4. Çalışma ve yargılama usulü
   MADDE 150 : 5. İptal davası
   MADDE 151 : 6. Dava açma süresi
   MADDE 152 : 7. Anayasaya aykırılığın diğer mahkemelerde ileri sürülmesi
   MADDE 153 : 8. Anayasa Mahkemesinin kararları
   MADDE 154 : B. Yargıtay
   MADDE 155 : C. Danıştay
   MADDE 156 : D. Askeri Yargıtay
   MADDE 157 : E. Askeri Yüksek İdare Mahkemesi

   MADDE 158 : F. Uyuşmazlık Mahkemesi
   MADDE 159 : III. Hakimler ve Savcılar Kurulu
   MADDE 160 : IV. Sayıştay
   DÖRDÜNCÜ KISIM
   Mali ve Ekonomik Hükümler
   BİRİNCİ BÖLÜM
   Mali Hükümler
   I. Bütçe
   MADDE 161 : A. Bütçe ve kesin hesap
   MADDE 162 : B. Bütçenin görüşülmesi
   MADDE 163 : C. Bütçelerde değişiklik yapılabilme esasları
   MADDE 164 : D. Kesinhesap
   MADDE 165 : E. Kamu iktisadi teşebbüslerinin denetimi
   İKİNCİ BÖLÜM
   Ekonomik Hükümler
   MADDE 166 : I. Planlama; Ekonomik ve Sosyal Konsey

   MADDE 158 : F. Uyuşmazlık Mahkemesi
   MADDE 159 : III. Hakimler ve Savcılar Kurulu
   MADDE 160 : IV. Sayıştay
   DÖRDÜNCÜ KISIM
   Mali ve Ekonomik Hükümler
   BİRİNCİ BÖLÜM
   Mali Hükümler
   I. Bütçe
   MADDE 161 : A. Bütçe ve kesin hesap
   MADDE 162 : B. Bütçenin görüşülmesi
   MADDE 163 : C. Bütçelerde değişiklik yapılabilme esasları
   MADDE 164 : D. Kesinhesap
   MADDE 165 : E. Kamu iktisadi teşebbüslerinin denetimi
   İKİNCİ BÖLÜM
   Ekonomik Hükümler
   MADDE 166 : I. Planlama; Ekonomik ve Sosyal Konsey

   ALTINCI KISIM
   Geçici Hükümler
   GEÇİCİ MADDE 1
   GEÇİCİ MADDE 2
   GEÇİCİ MADDE 3
   GEÇİCİ MADDE 4
   GEÇİCİ MADDE 5
   GEÇİCİ MADDE 6
   GEÇİCİ MADDE 7
   GEÇİCİ MADDE 8
   GEÇİCİ MADDE 9
   GEÇİCİ MADDE 10
   GEÇİCİ MADDE 11
   GEÇİCİ MADDE 12
   GEÇİCİ MADDE 13
   GEÇİCİ MADDE 14
   GEÇİCİ MADDE 15
   GEÇİCİ MADDE 16
   GEÇİCİ MADDE 17
   GEÇİCİ MADDE 18
   GEÇİCİ MADDE 19

   GEÇİCİ MADDE 20
   GEÇİCİ MADDE 21
   YEDİNCİ KISIM
   Son Hükümler
   MADDE 175 : I. Anayasanın değiştirilmesi, seçimlere ve halkoylamasına katılma:
   MADDE 176 : II. Başlangıç ve kenar başlıklar
   MADDE 177 : III. Anayasanın yürürlüğe girmesi
   18/10/1982 TARİHLİ VE 2709 SAYILI KANUNA İŞLENEMEYEN HÜKÜMLER
   3376 SAYILI ANAYASA DEĞİŞİKLİKLERİNİN HALKOYUNA SUNULMASI HAKKINDA KANUN
   4709 SAYILI TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASININ BAZI MADDELERİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ HAKKINDA KANUN
   5678 SAYILI TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASININ BAZI MADDELERİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN

   5697 SAYILI TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASININ BAZI MADDELERİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN
   6771 SAYILI TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN
   6216 SAYILI ANAYASA MAHKEMESİNİN KURULUŞU VE YARGILAMA USULLERİ HAKKINDA KANUN
   İNSAN HAKLARI EVRENSEL BİLDİRGESİ
   AVRUPA İNSAN HAKLARI SÖZLEŞMESİ

   Stok Kodu
   :
   9786052332627
   Boyut
   :
   9 x 13 cm
   Sayfa Sayısı
   :
   408
   Basım Yeri
   :
   İstanbul
   Baskı
   :
   1
   Basım Tarihi
   :
   Temmuz 2018
   Kapak Türü
   :
   Karton Kapaklı
   Kağıt Türü
   :
   I.Hamur
   Dili
   :
   Türkçe
 • Yorumlar
  • Yorum yaz
   Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.
Kapat