Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve AB Direktifleri Aristo Yayınev

Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve AB Direktifleriİçtihatlı - Gerekçeli

Liste Fiyatı : 72,00
9786052332719
362204
Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve AB Direktifleri
Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve AB Direktifleri İçtihatlı - Gerekçeli
72.00

Gerekçeli
İçtihatlı
Eski ve Yeni Maddelerin Karşılaştırmalı Tablosu
Uluslararası Tüketici Mevzuatı: İlgili Avrupa Birliği Direktiflerinin Resmi Türkçe Metinleri ve Evrensel Bildirgeler

İÇİNDEKİLER

YENİ KANUN - ESKİ KANUN............................................. 11

TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN

BİRİNCİ KISIM

Amaç, Kapsam ve Tanımlar

Amaç................................................................ Md. 1............ 17

Kapsam............................................................. Md. 2............ 18

Tanımlar............................................................ Md. 3............ 19

İKİNCİ KISIM

Genel Esaslar

Temel ilkeler...................................................... Md. 4............ 22

Tüketici sözleşmelerindeki haksız şartlar.............. Md. 5............ 27

Satıştan kaçınma................................................ Md. 6............ 33

Sipariş edilmeyen mal ve hizmetler...................... Md. 7............ 34

ÜÇÜNCÜ KISIM

Ayıplı Mal ve Hizmetler

BİRİNCİ BÖLÜM

Ayıplı Mallar

Ayıplı mal......................................................... Md. 8............ 35

Ayıplı maldan sorumluluk................................... Md. 9............ 38

İspat yükü........................................................ Md. 10............ 39

Tüketicinin seçimlik hakları.............................. Md. 11............ 43

Zamanaşımı..................................................... Md. 12............ 48

İKİNCİ BÖLÜM

Ayıplı Hizmetler

Ayıplı hizmet................................................... Md. 13............ 49

Ayıplı hizmetten sorumluluk............................. Md. 14............ 50

Tüketicinin seçimlik hakları.............................. Md. 15............ 51

Zamanaşımı..................................................... Md. 16............ 16

DÖRDÜNCÜ KISIM

Tüketici Sözleşmeleri

BİRİNCİ BÖLÜM

Taksitle Satış

Taksitle satış sözleşmeleri................................. Md. 17............ 54

Cayma hakkı.................................................... Md. 18............ 57

Temerrüt.......................................................... Md. 19............ 58

Erken ödeme.................................................... Md. 20............ 60

Diğer hususlar.................................................. Md. 21............ 61

İKİNCİ BÖLÜM

Tüketici Kredileri

Tüketici kredisi sözleşmeleri............................. Md. 22............ 62

Sözleşme öncesi bilgilendirme yükümlülüğü....... Md. 23............ 64

Cayma hakkı.................................................... Md. 24............ 65

Faiz oranı......................................................... Md. 25............ 67

Sözleşmede değişiklik yapılması........................ Md. 26............ 69

Erken ödeme.................................................... Md. 27............ 70

Temerrüt.......................................................... Md. 28............ 72

Sigorta yaptırılması........................................... Md. 29............ 74

Bağlı krediler................................................... Md. 30............ 75

Diğer hususlar.................................................. Md. 31............ 78

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Konut Finansmanı

Konut finansmanı sözleşmeleri.......................... Md. 32............ 81

Sözleşme öncesi bilgilendirme yükümlülüğü....... Md. 33............ 83

Temerrüt.......................................................... Md. 34............ 83

Bağlı krediler................................................... Md. 35............ 86

Faiz oranı......................................................... Md. 36............ 88

Erken ödeme.................................................... Md. 37............ 90

Sigorta yaptırılması........................................... Md. 38............ 91

Diğer hususlar.................................................. Md. 39............ 93

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Ön Ödemeli Konut Satışı

Ön ödemeli konut satış sözleşmeleri................... Md. 40............ 95

Şekil şartı......................................................... Md. 41............ 96

Teminat........................................................... Md. 42............ 98

Cayma hakkı.................................................... Md. 43.......... 100

Konutun teslimi................................................ Md. 44.......... 102

Sözleşmeden dönme......................................... Md. 45.......... 103

Diğer hususlar.................................................. Md. 46.......... 106

BEŞİNCİ BÖLÜM

Diğer Tüketici Sözleşmeleri

İş yeri dışında kurulan sözleşmeler..................... Md. 47.......... 106

Mesafeli sözleşmeler......................................... Md. 48.......... 112

Finansal hizmetlere ilişkin mesafeli

sözleşmeler...................................................... Md. 49.......... 117

Devre tatil ve uzun süreli tatil hizmeti

sözleşmeleri..................................................... Md. 50.......... 121

Paket tur sözleşmeleri....................................... Md. 51.......... 127

Abonelik sözleşmeleri....................................... Md. 52.......... 133

Süreli yayın kuruluşlarınca düzenlenen

promosyon uygulamaları................................... Md. 53.......... 136

BEŞİNCİ KISIM

Tüketicinin Bilgilendirilmesi veMenfaatlerinin Korunması

Fiyat etiketi...................................................... Md. 54.......... 140

Tanıtma ve kullanma kılavuzu........................... Md. 55.......... 143

Garanti belgesi................................................. Md. 56.......... 145

İhtiyari garanti.................................................. Md. 57.......... 147

Satış sonrası hizmetler...................................... Md. 58.......... 149

Tüketicinin bilinçlendirilmesi............................ Md. 59.......... 152

Tüketici ödülleri............................................... Md. 60.......... 153

ALTINCI KISIM

Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar

Ticari reklam.................................................... Md. 61.......... 155

Haksız ticari uygulamalar.................................. Md. 62.......... 158

Reklam Kurulu................................................. Md. 63.......... 160

YEDİNCİ KISIM

Tüketici Kuruluşları

BİRİNCİ BÖLÜM

Tüketici Konseyi ve Reklam Konseyi

Tüketici Konseyi.............................................. Md. 64.......... 165

Reklam Konseyi............................................... Md. 65.......... 165

İKİNCİ BÖLÜM

Tüketici Hakem Heyeti

Kuruluşu ve görev alanı.................................... Md. 66.......... 166

Raportör.......................................................... Md. 67.......... 169

Başvuru........................................................... Md. 68.......... 170

İnceleme.......................................................... Md. 69.......... 173

Karar ve karara itiraz........................................ Md. 70.......... 173

Huzur hakkı ve ücreti........................................ Md. 71.......... 176

Diğer hususlar.................................................. Md. 72.......... 176

SEKİZİNCİ KISIM

Yargılama, Denetim ve Cezaya İlişkin Hükümler

Tüketici mahkemeleri....................................... Md. 73.......... 177

Üretimin veya satışın durdurulması ve malın

toplatılması...................................................... Md. 74.......... 181

Denetim........................................................... Md. 75.......... 182

Tüketici ürünü ve hizmet denetimi..................... Md. 76.......... 183

Ceza hükümleri................................................ Md. 77.......... 184

Uzlaşma........................................................ Md.77/A.......... 188

Cezalarda yetki ve itiraz.................................... Md. 78.......... 190

DOKUZUNCU KISIM

Çeşitli Hükümler

Yiyecek taklidi ürünler ..................................... Md. 79.......... 191

Piramit satış sistemleri...................................... Md. 80.......... 192

Test, muayene ve analizler................................ Md. 81.......... 193

Ödenek............................................................ Md. 82.......... 194

Diğer hükümler................................................ Md. 83.......... 194

Yönetmelikler ve diğer düzenleyici işlemler....... Md. 84.......... 195

Kadro ihdası..................................................... Md. 85.......... 196

Yürürlükten kaldırılan hükümler........................ Md. 86.......... 196

Geçiş hükümleri........................................... Geç.Md.1.......... 197

Yürürlük.......................................................... Md. 87.......... 199

Yürütme.......................................................... Md. 88.......... 199

BU KANUN İLE İLGİLİAVRUPA BİRLİĞİ DİREKTİFLERİ

(84/450/EEC) ALDATICI REKLAMLAR HAKKINDA AB DİREKTİFİ (Değişti - 97/55/EC ve 2005/29/EC tarafından)

(85/374/EEC) ÜRÜN SORUMLULUĞU HAKKINDA AB DİREKTİFİ (Değişti - 99/34/EC tarafından)

(85/577/EEC) İŞYERİ DIŞINDA KURULAN SÖZLEŞMELER (KAPIDAN SATIŞLAR) HAKKINDA AB DİREKTİFİ (Mülga - 2011/83/EU tarafından)

(87/357/EEC) OLDUKLARINDAN FARKLI GÖRÜNEN MALLAR HAKKINDA AB DİREKTİFİ

(90/314/EEC) PAKET TURLAR HAKKINDA AB DİREKTİFİ

(93/13/EEC) HAKSIZ ŞARTLAR HAKKINDA AB DİREKTİFİ (Değişti - 2011/83/EU tarafından)

(97/7/EC) MESAFELİ SÖZLEŞMELERE İLİŞKİN AB DİREKTİFİ (Mülga - 2011/83/EU tarafından)

(97/55/EC) KARŞILAŞTIRMALI REKLAMLARA İLİŞKİN AB DİREKTİFİ

(98/6/EC) FİYAT ETİKETİ HAKKINDA AB DİREKTİFİ

(99/34/EC) ÜRÜN SORUMLULUĞU HAKKINDA DEĞİŞEN AB DİREKTİFİ

(99/44/EC) MALLARIN SATIŞI VE GARANTİLERİ HAKKINDA AB DİREKTİFİ (Değişti - 2011/83/EU tarafından)

(2002/65/EC) FİNANSAL HİZMETLERİN MESAFELİ SATIŞINA İLİŞKİN AB DİREKTİFİ (Değişti - 2005/29/EC tarafından)

(2005/29/EC) HAKSIZ TİCARİ UYGULAMALAR HAKKINDA AB DİREKTİFİ

(2006/2004/EC) TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA İŞBİRLİĞİ TÜZÜĞÜ (Değişti - 2005/29/EC tarafından)

(2008/48/EC) TÜKETİCİ KREDİLERİ HAKKINDA AB DİREKTİFİ

(2008/122/EC) DEVRE TATİLLER HAKKINDA AB DİREKTİFİ (14 Ocak 2009)

(2009/22/EC) TÜKETİCİ ÇIKARLARININ KORUNMASI İÇİN KARARLAR HAKKINDA (İHTİYADİ TEDBİR KARARLARI) AB DİREKTİFİ

(2011/83/EU) TÜKETİCİ HAKLARI HAKKINDA AB DİREKTİFİ

 • Açıklama
  • Gerekçeli
   İçtihatlı
   Eski ve Yeni Maddelerin Karşılaştırmalı Tablosu
   Uluslararası Tüketici Mevzuatı: İlgili Avrupa Birliği Direktiflerinin Resmi Türkçe Metinleri ve Evrensel Bildirgeler

   İÇİNDEKİLER

   YENİ KANUN - ESKİ KANUN............................................. 11

   TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN

   BİRİNCİ KISIM

   Amaç, Kapsam ve Tanımlar

   Amaç................................................................ Md. 1............ 17

   Kapsam............................................................. Md. 2............ 18

   Tanımlar............................................................ Md. 3............ 19

   İKİNCİ KISIM

   Genel Esaslar

   Temel ilkeler...................................................... Md. 4............ 22

   Tüketici sözleşmelerindeki haksız şartlar.............. Md. 5............ 27

   Satıştan kaçınma................................................ Md. 6............ 33

   Sipariş edilmeyen mal ve hizmetler...................... Md. 7............ 34

   ÜÇÜNCÜ KISIM

   Ayıplı Mal ve Hizmetler

   BİRİNCİ BÖLÜM

   Ayıplı Mallar

   Ayıplı mal......................................................... Md. 8............ 35

   Ayıplı maldan sorumluluk................................... Md. 9............ 38

   İspat yükü........................................................ Md. 10............ 39

   Tüketicinin seçimlik hakları.............................. Md. 11............ 43

   Zamanaşımı..................................................... Md. 12............ 48

   İKİNCİ BÖLÜM

   Ayıplı Hizmetler

   Ayıplı hizmet................................................... Md. 13............ 49

   Ayıplı hizmetten sorumluluk............................. Md. 14............ 50

   Tüketicinin seçimlik hakları.............................. Md. 15............ 51

   Zamanaşımı..................................................... Md. 16............ 16

   DÖRDÜNCÜ KISIM

   Tüketici Sözleşmeleri

   BİRİNCİ BÖLÜM

   Taksitle Satış

   Taksitle satış sözleşmeleri................................. Md. 17............ 54

   Cayma hakkı.................................................... Md. 18............ 57

   Temerrüt.......................................................... Md. 19............ 58

   Erken ödeme.................................................... Md. 20............ 60

   Diğer hususlar.................................................. Md. 21............ 61

   İKİNCİ BÖLÜM

   Tüketici Kredileri

   Tüketici kredisi sözleşmeleri............................. Md. 22............ 62

   Sözleşme öncesi bilgilendirme yükümlülüğü....... Md. 23............ 64

   Cayma hakkı.................................................... Md. 24............ 65

   Faiz oranı......................................................... Md. 25............ 67

   Sözleşmede değişiklik yapılması........................ Md. 26............ 69

   Erken ödeme.................................................... Md. 27............ 70

   Temerrüt.......................................................... Md. 28............ 72

   Sigorta yaptırılması........................................... Md. 29............ 74

   Bağlı krediler................................................... Md. 30............ 75

   Diğer hususlar.................................................. Md. 31............ 78

   ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

   Konut Finansmanı

   Konut finansmanı sözleşmeleri.......................... Md. 32............ 81

   Sözleşme öncesi bilgilendirme yükümlülüğü....... Md. 33............ 83

   Temerrüt.......................................................... Md. 34............ 83

   Bağlı krediler................................................... Md. 35............ 86

   Faiz oranı......................................................... Md. 36............ 88

   Erken ödeme.................................................... Md. 37............ 90

   Sigorta yaptırılması........................................... Md. 38............ 91

   Diğer hususlar.................................................. Md. 39............ 93

   DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

   Ön Ödemeli Konut Satışı

   Ön ödemeli konut satış sözleşmeleri................... Md. 40............ 95

   Şekil şartı......................................................... Md. 41............ 96

   Teminat........................................................... Md. 42............ 98

   Cayma hakkı.................................................... Md. 43.......... 100

   Konutun teslimi................................................ Md. 44.......... 102

   Sözleşmeden dönme......................................... Md. 45.......... 103

   Diğer hususlar.................................................. Md. 46.......... 106

   BEŞİNCİ BÖLÜM

   Diğer Tüketici Sözleşmeleri

   İş yeri dışında kurulan sözleşmeler..................... Md. 47.......... 106

   Mesafeli sözleşmeler......................................... Md. 48.......... 112

   Finansal hizmetlere ilişkin mesafeli

   sözleşmeler...................................................... Md. 49.......... 117

   Devre tatil ve uzun süreli tatil hizmeti

   sözleşmeleri..................................................... Md. 50.......... 121

   Paket tur sözleşmeleri....................................... Md. 51.......... 127

   Abonelik sözleşmeleri....................................... Md. 52.......... 133

   Süreli yayın kuruluşlarınca düzenlenen

   promosyon uygulamaları................................... Md. 53.......... 136

   BEŞİNCİ KISIM

   Tüketicinin Bilgilendirilmesi veMenfaatlerinin Korunması

   Fiyat etiketi...................................................... Md. 54.......... 140

   Tanıtma ve kullanma kılavuzu........................... Md. 55.......... 143

   Garanti belgesi................................................. Md. 56.......... 145

   İhtiyari garanti.................................................. Md. 57.......... 147

   Satış sonrası hizmetler...................................... Md. 58.......... 149

   Tüketicinin bilinçlendirilmesi............................ Md. 59.......... 152

   Tüketici ödülleri............................................... Md. 60.......... 153

   ALTINCI KISIM

   Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar

   Ticari reklam.................................................... Md. 61.......... 155

   Haksız ticari uygulamalar.................................. Md. 62.......... 158

   Reklam Kurulu................................................. Md. 63.......... 160

   YEDİNCİ KISIM

   Tüketici Kuruluşları

   BİRİNCİ BÖLÜM

   Tüketici Konseyi ve Reklam Konseyi

   Tüketici Konseyi.............................................. Md. 64.......... 165

   Reklam Konseyi............................................... Md. 65.......... 165

   İKİNCİ BÖLÜM

   Tüketici Hakem Heyeti

   Kuruluşu ve görev alanı.................................... Md. 66.......... 166

   Raportör.......................................................... Md. 67.......... 169

   Başvuru........................................................... Md. 68.......... 170

   İnceleme.......................................................... Md. 69.......... 173

   Karar ve karara itiraz........................................ Md. 70.......... 173

   Huzur hakkı ve ücreti........................................ Md. 71.......... 176

   Diğer hususlar.................................................. Md. 72.......... 176

   SEKİZİNCİ KISIM

   Yargılama, Denetim ve Cezaya İlişkin Hükümler

   Tüketici mahkemeleri....................................... Md. 73.......... 177

   Üretimin veya satışın durdurulması ve malın

   toplatılması...................................................... Md. 74.......... 181

   Denetim........................................................... Md. 75.......... 182

   Tüketici ürünü ve hizmet denetimi..................... Md. 76.......... 183

   Ceza hükümleri................................................ Md. 77.......... 184

   Uzlaşma........................................................ Md.77/A.......... 188

   Cezalarda yetki ve itiraz.................................... Md. 78.......... 190

   DOKUZUNCU KISIM

   Çeşitli Hükümler

   Yiyecek taklidi ürünler ..................................... Md. 79.......... 191

   Piramit satış sistemleri...................................... Md. 80.......... 192

   Test, muayene ve analizler................................ Md. 81.......... 193

   Ödenek............................................................ Md. 82.......... 194

   Diğer hükümler................................................ Md. 83.......... 194

   Yönetmelikler ve diğer düzenleyici işlemler....... Md. 84.......... 195

   Kadro ihdası..................................................... Md. 85.......... 196

   Yürürlükten kaldırılan hükümler........................ Md. 86.......... 196

   Geçiş hükümleri........................................... Geç.Md.1.......... 197

   Yürürlük.......................................................... Md. 87.......... 199

   Yürütme.......................................................... Md. 88.......... 199

   BU KANUN İLE İLGİLİAVRUPA BİRLİĞİ DİREKTİFLERİ

   (84/450/EEC) ALDATICI REKLAMLAR HAKKINDA AB DİREKTİFİ (Değişti - 97/55/EC ve 2005/29/EC tarafından)

   (85/374/EEC) ÜRÜN SORUMLULUĞU HAKKINDA AB DİREKTİFİ (Değişti - 99/34/EC tarafından)

   (85/577/EEC) İŞYERİ DIŞINDA KURULAN SÖZLEŞMELER (KAPIDAN SATIŞLAR) HAKKINDA AB DİREKTİFİ (Mülga - 2011/83/EU tarafından)

   (87/357/EEC) OLDUKLARINDAN FARKLI GÖRÜNEN MALLAR HAKKINDA AB DİREKTİFİ

   (90/314/EEC) PAKET TURLAR HAKKINDA AB DİREKTİFİ

   (93/13/EEC) HAKSIZ ŞARTLAR HAKKINDA AB DİREKTİFİ (Değişti - 2011/83/EU tarafından)

   (97/7/EC) MESAFELİ SÖZLEŞMELERE İLİŞKİN AB DİREKTİFİ (Mülga - 2011/83/EU tarafından)

   (97/55/EC) KARŞILAŞTIRMALI REKLAMLARA İLİŞKİN AB DİREKTİFİ

   (98/6/EC) FİYAT ETİKETİ HAKKINDA AB DİREKTİFİ

   (99/34/EC) ÜRÜN SORUMLULUĞU HAKKINDA DEĞİŞEN AB DİREKTİFİ

   (99/44/EC) MALLARIN SATIŞI VE GARANTİLERİ HAKKINDA AB DİREKTİFİ (Değişti - 2011/83/EU tarafından)

   (2002/65/EC) FİNANSAL HİZMETLERİN MESAFELİ SATIŞINA İLİŞKİN AB DİREKTİFİ (Değişti - 2005/29/EC tarafından)

   (2005/29/EC) HAKSIZ TİCARİ UYGULAMALAR HAKKINDA AB DİREKTİFİ

   (2006/2004/EC) TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA İŞBİRLİĞİ TÜZÜĞÜ (Değişti - 2005/29/EC tarafından)

   (2008/48/EC) TÜKETİCİ KREDİLERİ HAKKINDA AB DİREKTİFİ

   (2008/122/EC) DEVRE TATİLLER HAKKINDA AB DİREKTİFİ (14 Ocak 2009)

   (2009/22/EC) TÜKETİCİ ÇIKARLARININ KORUNMASI İÇİN KARARLAR HAKKINDA (İHTİYADİ TEDBİR KARARLARI) AB DİREKTİFİ

   (2011/83/EU) TÜKETİCİ HAKLARI HAKKINDA AB DİREKTİFİ

   Stok Kodu
   :
   9786052332719
   Boyut
   :
   14 x 21 cm
   Sayfa Sayısı
   :
   504
   Basım Yeri
   :
   İstanbul
   Baskı
   :
   1
   Basım Tarihi
   :
   Ekim 2018
   Kapak Türü
   :
   Tual Kapak
   Kağıt Türü
   :
   80 gr. Ivory
   Dili
   :
   Türkçe
 • Yorumlar
  • Yorum yaz
   Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.
Kapat